CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XĂNG DẦU HOÀNG LONG

Hoang Long Petroleum Equipment Co., Ltd.

Thiết bị xăng dầu
Danh sách vòi bơm
Danh sách mã bơm, vào công nợ mã bơm, thanh toán chiết khấu cho khách hàng bằng tiền mặt theo mã bơm.
Chốt ca trên điện thoại
Đối giá trên điện thoại
Giao ca trên điện thoại
Xem lại lịch sử giao ca
Báo cáo doanh thu
Báo cáo tồn kho bồn bể
Giá: Liên hệ Mr Dương - 0987 678 882
Quản lý mã bơm, vòi bơm, vào công nợ mã bơm, chiết khấu thanh toán trên mã bơm.
Quản lý nhân viên qua thẻ
Quản lý khách hàng qua thẻ
Quản lý công nợ khách hàng, chiết khấu cho khách hàng
Quản lý nhiên liệu, báo cáo tồn kho bồn bể
Quản lý hàng hóa, kho hàng hóa
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Quản lý quỹ, ngân hàng
Chốt ca, đổi giá, giao ca từ xa qua web
Quản lý tài sản cố định
Báo cáo bán hàng theo nhân viên, khách hàng, theo nhiên liệu
Báo cáo công nợ
Báo cáo thu chi
Báo cáo nhiên liệu, Báo cáo hàng hóa
Báo cáo chiết khấu
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
Giá: Liên hệ Mr Dương - 0987 678 882